Author : ilterismutlu

Oracle Database 12c (12.2.0.1.0) kurulumunu Windows Server 2012 üzerine yaptım. Kurulum öncesinde hiç bir ön aşama bulunmamaktadır. Fakat database’e farklı bir makina üzerinden erişim ihtiyacınız olacağı için kurulumdan sonra firewall üzerinde ilgili portlara izinleri vermelisiniz. Kuruluma başlamak için öncelikle http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/index.html adresinden alttaki ekran çıktısında görüldüğü ilgili dosyayı download ediniz. Siteden dosya indirebilmek için üyelik şart.   Zip’lenmiş dosyayı indirdikten sonra, …

Continue Reading...
Written on Aug, 04, 2017 by in , | Leave a comment

Oracle’da oluşturulmuş olan bir tablonun veya view’ın sütununun tipi LONG ise bunda doğrudan arama ( where ) yapamayız. Ve şu hata ile karşılaşırız: ORA-00997: geçersiz LONG veri türü kullanımı ORA-00997 Illegal use of long datatype Çözüm:

Continue Reading...

PL SQL de asal sayıları bulmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. Kodu kabaca anlatmak gerekirse. 1’den 1000’e kadar olan tüm sayıları üretip with as ile all_numbers’ı oluşturdum. ALL_NUMBERS’ı cartezyen (cross) join yaptım. Böylece her sayıyı, bölen başka bir sayı var mı diye kontroınl ettim. 1 sayısı her sayıya tam olarak bölündüğü için ve her sayı kendisine tam olarak bölündüğü için bunları …

Continue Reading...
Written on Aug, 08, 2016 by in , , | Leave a comment

PL-SQL dilinde VARRAY olarak isimlendirilen veri tipi, klasik programlama dillerindeki Array’e denk gelmektedir. Varray tanımlanırken toplam boyutu ve içine atılacak verinin tipi önceden belirlenir. Örneğin :  TYPE t_tamsayi IS VARRAY(100) OF NUMBER(10); Bu kod bize şunu söyler: Maximum 100 elemanlı, number(10) tipinde, t_tamsayı isminde bir array tanımlandı.Sonrasında array’i initialize edip, içine ilgili elemanlar eklenir (add element). Aşağıda 2 farklı şekilde …

Continue Reading...
Written on May, 14, 2016 by in , , , | Leave a comment

INISorgu sonucu gelen sonuçların BÜYÜK HARFLE, küçük harfle veya İlk Harfleri Büyük şekilde gelmesini istiyorsanız. Aşağıdaki fonksiyonları kullanmalısınız: BÜYÜK HARF İÇİN : select UPPER(‘tESt Sorgu’) from dual;   –sonuç: TEST SORGU küçük harf için : select LOWER(‘tESt’) from dual;  –sonuç: test sorgu İlk Harfleri Büyük : select INITCAP(‘tESt’) from dual;  –sonuç: Test Sorgu   SELECT table_name,column_name, comments, UPPER(comments) as COMMENTS_BUYUK_HARF, LOWER(comments) as comments_kucuk_harf, INITCAP(comments) …

Continue Reading...
Written on Dec, 24, 2015 by in , , , , | Leave a comment

oracle pl sql’de ay başı ay sonu çeyrek başı çeyrek sonu önceki çeyrek önceki çeyrek başı önceki çeyrek son günü v.s. gibi çok kullanılan sql ifadelerini aşağıya ekledim. Trunc, add_months, last_day, trunc(,”) fonksiyonlarını kullanarak aşağıdaki gibi ilgili tarihleri getirdim. AY SELECT sysdate as su_an, –şu an trunc(sysdate,’Q’) as ceyrek_basi, –çeyrek başı add_months(trunc(sysdate,’Q’),-3) as onceki_ceyrek_basi, –önceki çeyreğin başı add_months(trunc(sysdate,’Q’),+3) as sonraki_ceyrek_basi, …

Continue Reading...
Written on Jun, 20, 2015 by in , , | Leave a comment

Javacript’te dilinde array’in içerisinde son elemanı silmek için array’in Pop() metodu kullanılır. Pop metodu geriye silinen elemanın değerini döndürür. Örnek kullanım için ornekArray isimli array’i oluşturup 5 kişinin ismini örnek array’ime atadım. ornekArray.pop() methodunu çağırarak objemin son elemanını sildim ve silinen son elemanımın değerini silinenDeger isimli değişkenime atadım. Kod ve console ekran çıktısı aşağıdaki gibidir. var ornekArray = [“ilteriş”,”mehmet”,”hasan”,”hüseyin”,”ahmet”]; /* aşağıdaki şekilde …

Continue Reading...
Written on May, 27, 2015 by in , | Leave a comment

When I run this command: cordova plugin add https://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-camera.git I got an error. It says: Fetching plugin “https://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-plugin-camera.git” via git clone Error: “git” command line tool is not installed: make sure it is accessible on your PATH. To solve this problem Firstly: Go to http://git-scm.com/download/win and download and install the relevant file. Secondly, system environment variable must be set. So …

Continue Reading...

Gerekli kurulumlar yapılmasına rağmen Eclipse Window menüsünde Android SDK and AVD Manager seçeneği versiyona bağlı olarak listelenmeyebiliyor (gözükmeyebiliyor). Problemin çözümü için Window menüsüne tıklanır ardından: “Customize Perspective…” seçilir. Açılan pencereden Command Groups Availability kısmına tıklanır ve Available command groups kısmından “Android SDK and AVD Manager” kısmının başına onay işareti konularak “OK” butonuna basılır. Böylece Android SDK and AVG Manager alt menüsünün …

Continue Reading...
Written on May, 02, 2015 by in , | Leave a comment

Oracle veritabanında bir değerin tek mi çift mi olduğunu anlamak için modüler aritmetik işlemi kullanılır. Oracle’de modüler aritmetik fonksiyonu MOD(x,y)’dur. Birinci parametre (x), ikinci parametre (y)’ye bölünür ve geriye kalan sayı döner. Girilen sayının tek mi çift mi olduğunu anlamak için; sayı 2 ye bölünü kalan 0 ise sayı çifttir, kalan 1 ise sayı tektir kuralı uygulanır. Örnek SQL aşağıdaki gibidir: SELECT …

Continue Reading...