Category : LOOP

Written on Feb, 07, 2021 by in , , , , | Leave a comment

Oracle’da başlangıç ve bitiş tarihleri verip, bir loop yapmak istenirse CONNECT BY LEVEL yapısı kullanılabilir. By declaring start and end end you can make a loop with CONNECT BY LEVEL clause. DECLARE v_start DATE := TO_DATE(‘23.01.2021′,’DD.MM.YYYY’); v_end DATE := TO_DATE(‘03.02.2021′,’DD.MM.YYYY’); v_date DATE; CURSOR c_dates IS SELECT v_start+LEVEL-1 AS dates FROM sys.dual CONNECT BY LEVEL <= v_end-v_start+1; BEGIN OPEN c_dates; LOOP …

Continue Reading...
Written on Feb, 09, 2015 by in , , | Leave a comment

Bir çok programlama dilinde olduğu gibi Oracle’ın PL SQL dilinde de for döngüsü (loop) bulunmaktadır. Örnek for kullanımı: 12’den başlayarak 22 ye kadar tüm değerleri döndüren örnek PL SQL kodu aşağıdaki gibidir: DECLARE deger number; BEGIN FOR deger in 10 .. 22 LOOP dbms_output.put_line(‘değer: ‘ || deger); END LOOP; END; dbms_output.put_line() fonksiyonu ile deger isimli değişkenin değeri output ekranına yazılmaktadır. …

Continue Reading...