Tag : array

Written on Aug, 08, 2016 by in , , | Leave a comment

PL-SQL dilinde VARRAY olarak isimlendirilen veri tipi, klasik programlama dillerindeki Array’e denk gelmektedir. Varray tanımlanırken toplam boyutu ve içine atılacak verinin tipi önceden belirlenir. Örneğin :  TYPE t_tamsayi IS VARRAY(100) OF NUMBER(10); Bu kod bize şunu söyler: Maximum 100 elemanlı, number(10) tipinde, t_tamsayı isminde bir array tanımlandı.Sonrasında array’i initialize edip, içine ilgili elemanlar eklenir (add element). Aşağıda 2 farklı şekilde …

Continue Reading...
Written on Jun, 20, 2015 by in , , | Leave a comment

Javacript’te dilinde array’in içerisinde son elemanı silmek için array’in Pop() metodu kullanılır. Pop metodu geriye silinen elemanın değerini döndürür. Örnek kullanım için ornekArray isimli array’i oluşturup 5 kişinin ismini örnek array’ime atadım. ornekArray.pop() methodunu çağırarak objemin son elemanını sildim ve silinen son elemanımın değerini silinenDeger isimli değişkenime atadım. Kod ve console ekran çıktısı aşağıdaki gibidir. var ornekArray = [“ilteriş”,”mehmet”,”hasan”,”hüseyin”,”ahmet”]; /* aşağıdaki şekilde …

Continue Reading...