Tag : console.log

Written on Jun, 20, 2015 by in , , | Leave a comment

Javacript’te dilinde array’in içerisinde son elemanı silmek için array’in Pop() metodu kullanılır. Pop metodu geriye silinen elemanın değerini döndürür. Örnek kullanım için ornekArray isimli array’i oluşturup 5 kişinin ismini örnek array’ime atadım. ornekArray.pop() methodunu çağırarak objemin son elemanını sildim ve silinen son elemanımın değerini silinenDeger isimli değişkenime atadım. Kod ve console ekran çıktısı aşağıdaki gibidir. var ornekArray = [“ilteriş”,”mehmet”,”hasan”,”hüseyin”,”ahmet”]; /* aşağıdaki şekilde …

Continue Reading...