Oracle Create Function Input

Oracle’da değer alıp, hesaplama yapıp sonucu döndüren basit bir örnek vermek istedim. Amacım hem değer alan hem de bir değişken döndüren bir fonksiyonun syntax’ını göstermek.

You can see the basic example below for a funciton with input and return value in Oracle.

CREATE OR REPLACE FUNCTION fnc_car_hp_to_kw (v_hp IN NUMBER )
 RETURN number IS
     v_return_value NUMBER;
 BEGIN
     v_return_value:=v_hp*0.73549875;
     return v_return_value;
 END;

--call function: (fonksiyon çağırma:) 
SELECT fnc_car_hp_to_kw(130) FROM dual;
Create and Call Oracle Function with one input

Yukardaki fonksiyon araçlar için beygir(hp) değerini alıp, güç ( kw) değerini döndürmektedir.

The above function get car hp value and return kw value.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *