CONNECT BY LEVEL KULLANIMI – otomatik data üretme

1’den 100’e kadar satır satır data üretmek istediğimizde veya belirli 2 tarih arasında satır satır data üretmek istediğimizde Oracle’ın CONNECT BY LEVEL özelliğini kullanabiliriz. Ben test datası üretmek ve kartezyen join yapacağım zaman bu özelliği kullanıyorum.

SELECT 0 + LEVEL as col1
 FROM dual
    CONNECT BY LEVEL <= 10
Continue reading

SQL – Puzzle 1

5×5 boş matristen, aşağıdaki datayı üretiniz. 5×5 empty matrix is given. Matrix will be populated according to the screenshot below.

puzzle 1
Continue reading

COALESCE NE İŞE YARAR? ORACLE ( Kod Okunurluğunu Arttırmak )

Oracle’ın Built-in fonksiyonu olan Coalesce maalesef çok fazla bilinmiyor. En basit tarif ile “Değer NULL ise yanındaki sağındaki değere bak” söyliyebilirim. Bu fonksiyonu iç içe geçmiş NVL,DECODE yerine kullanılabilir. Bu fonksiyon bilinmediği zaman okunması zor olan kodlar ortaya çıkıyor.

SELECT COALESCE(null,null,’dolu’,null,’dolu2′,null) FROM dual;

Dönen değer: “dolu” olacaktır.

Continue reading

Oracle Database 12c Release 2 Kurulumu – Windows Server 2012 Üzerine

Oracle Database 12c (12.2.0.1.0) kurulumunu Windows Server 2012 üzerine yaptım. Kurulum öncesinde hiç bir ön aşama bulunmamaktadır. Fakat database’e farklı bir makina üzerinden erişim ihtiyacınız olacağı için kurulumdan sonra firewall üzerinde ilgili portlara izinleri vermelisiniz.

Kuruluma başlamak için öncelikle

http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/index.html

Continue reading

PL SQL ASAL SAYILAR

PL SQL de asal sayıları bulmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

Kodu kabaca anlatmak gerekirse. 1’den 1000’e kadar olan tüm sayıları üretip with as ile all_numbers’ı oluşturdum.
ALL_NUMBERS’ı cartezyen (cross) join yaptım. Böylece her sayıyı, bölen başka bir sayı var mı diye kontroınl ettim.
1 sayısı her sayıya tam olarak bölündüğü için ve her sayı kendisine tam olarak bölündüğü için bunları küme dışında bıraktım.
2 sayının birbirine bölümü tam sayı ise ( roundlu hali ve roundsuz hali birbirine eşit ise) 0 dedim.

Continue reading

PL-SQL ARRAY VARRAY KULLANIMI – OLUŞTURMA, ELEMAN EKLEME, ARRAY ELEMANLARINI OKUMA

PL-SQL dilinde VARRAY olarak isimlendirilen veri tipi, klasik programlama dillerindeki Array’e denk gelmektedir. Varray tanımlanırken toplam boyutu ve içine atılacak verinin tipi önceden belirlenir. Örneğin :  TYPE t_tamsayi IS VARRAY(100) OF NUMBER(10);
Bu kod bize şunu söyler: Maximum 100 elemanlı, number(10) tipinde, t_tamsayı isminde bir array tanımlandı.Sonrasında array’i initialize edip, içine ilgili elemanlar eklenir (add element).

Continue reading

SQL – KÜÇÜK HARFE ÇEVİRME LOWER() – BÜYÜK HARFE ÇEVİRME UPPER() – İLK HARFLERİ BÜYÜK (INITCAP)

INISorgu sonucu gelen sonuçların BÜYÜK HARFLE, küçük harfle veya İlk Harfleri Büyük şekilde gelmesini istiyorsanız. Aşağıdaki fonksiyonları kullanmalısınız:

BÜYÜK HARF İÇİN : select UPPER(‘tESt Sorgu’) from dual;   –sonuç: TEST SORGU

küçük harf için : select LOWER(‘tESt’) from dual;  –sonuç: test sorgu

İlk Harfleri Büyük : select INITCAP(‘tESt’) from dual;  –sonuç: Test Sorgu

 

SELECT table_name,column_name, 
    comments, 
    UPPER(comments) as COMMENTS_BUYUK_HARF, 
    LOWER(comments) as comments_kucuk_harf,
    INITCAP(comments) as Comments_Ilk_Harf_Buyuk 
 FROM sys.ALL_COL_COMMENTS
 WHERE table_name = 'APEX_TEAM_FEATURES'
    and column_name IN ( 'FEATURE_STATUS','FEATURE_DESIRABILITY','WORKSPACE_NAME');

 

upper lower initcap

upper lower initcap