FOR LOOP PL SQL ORACLE FOR DÖNGÜ

Bir çok programlama dilinde olduğu gibi Oracle’ın PL SQL dilinde de for döngüsü (loop) bulunmaktadır. Örnek for kullanımı:

12’den başlayarak 22 ye kadar tüm değerleri döndüren örnek PL SQL kodu aşağıdaki gibidir:

DECLARE
    deger number;
BEGIN
 FOR deger in 10 .. 22 
 LOOP    
    dbms_output.put_line('değer: ' || deger);
 END LOOP;
END;

dbms_output.put_line() fonksiyonu ile deger isimli değişkenin değeri output ekranına yazılmaktadır.

pl sql for loop oracle

pl sql for loop

Belirli rakam aralığında for döngüsü yukarıdaki gibi yapılmıştır.