PL-SQL ARRAY VARRAY KULLANIMI – OLUŞTURMA, ELEMAN EKLEME, ARRAY ELEMANLARINI OKUMA

PL-SQL dilinde VARRAY olarak isimlendirilen veri tipi, klasik programlama dillerindeki Array’e denk gelmektedir. Varray tanımlanırken toplam boyutu ve içine atılacak verinin tipi önceden belirlenir. Örneğin :  TYPE t_tamsayi IS VARRAY(100) OF NUMBER(10);
Bu kod bize şunu söyler: Maximum 100 elemanlı, number(10) tipinde, t_tamsayı isminde bir array tanımlandı.Sonrasında array’i initialize edip, içine ilgili elemanlar eklenir (add element).

Continue reading

JavaScript Array Pop()

Javacript’te dilinde array’in içerisinde son elemanı silmek için array’in Pop() metodu kullanılır. Pop metodu geriye silinen elemanın değerini döndürür. Örnek kullanım için ornekArray isimli array’i oluşturup 5 kişinin ismini örnek array’ime atadım. ornekArray.pop() methodunu çağırarak objemin son elemanını sildim ve silinen son elemanımın değerini silinenDeger isimli değişkenime atadım. Kod ve console ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

var ornekArray = ["ilteriş","mehmet","hasan","hüseyin","ahmet"];
/* aşağıdaki şekilde de array tanımlanabilir. 
var ornekArray = new Array ("ilteriş","mehmet","hasan","hüseyin","ahmet");
*/
console.log("Silinmeden Önce: " + ornekArray);

var silinenDeger = ornekArray.pop();
console.log("Silinen değer: " + silinenDeger);
console.log("Silinmeden sonra: " + ornekArray);

JavaScript Array Pop

JavaScript Array Pop

örnek kod dosyasını buradan indirebilirsiniz