JavaScript Array Pop()

Javacript’te dilinde array’in içerisinde son elemanı silmek için array’in Pop() metodu kullanılır. Pop metodu geriye silinen elemanın değerini döndürür. Örnek kullanım için ornekArray isimli array’i oluşturup 5 kişinin ismini örnek array’ime atadım. ornekArray.pop() methodunu çağırarak objemin son elemanını sildim ve silinen son elemanımın değerini silinenDeger isimli değişkenime atadım. Kod ve console ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

var ornekArray = ["ilteriş","mehmet","hasan","hüseyin","ahmet"];
/* aşağıdaki şekilde de array tanımlanabilir. 
var ornekArray = new Array ("ilteriş","mehmet","hasan","hüseyin","ahmet");
*/
console.log("Silinmeden Önce: " + ornekArray);

var silinenDeger = ornekArray.pop();
console.log("Silinen değer: " + silinenDeger);
console.log("Silinmeden sonra: " + ornekArray);
JavaScript Array Pop

JavaScript Array Pop

örnek kod dosyasını buradan indirebilirsiniz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *